Tin mới
Họ tên Đàm Thanh Tùng
Năm sinh 1979
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2007
Năm kết thúc 2012
Tại cơ quan / trường ĐHTH Masaryk
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm không
Đã có thẻ hội viên
Chưa có