Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Bát
Năm sinh 1952
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Sơn Kim2, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0979264306
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có