Tin mới
Họ tên Trần Thế Ai
Năm sinh 1959
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 223 Điện Biên Phủ, Q3, tp. HCM
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903390767
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1976
Năm kết thúc 1982
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành máy
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có