Tin mới
Họ tên Trương Sỹ Anh
Năm sinh 1963
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 1-2A khu Mỹ An, Phú Mỹ Hưng, Q7, tp. HCM
Cơ quan công tác Viện KT tp. HCM
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 8459759
Di động 0903712599
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1980
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có